Personuppgiftshantering

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning som kontrollerar insamling och användning av uppgifter gällande individer (personuppgifter).

Vi hanterar dina personuppgifter som hyresgäst hos oss främst i syfte att fullgöra och administrera hyresavtalet med dig. Detta innebär bland annat att vi kan kommer att lämna ut dina personuppgifter till våra externa samarbetspartners och leverantörer inom exempelvis fastighetsunderhåll, elnät, störningsjour, revision, säkerhet och IT-system. Vi är dock ansvarig för att all eventuell behandling av personuppgifter som genomförs av tredje part sker enligt bestämmelser vid var tid gällande lagar och endast för de aktuella ändamålen. För fullföljande av våra rättsliga förpliktelser vad avser exempelvis bokförings- och skatteärenden kan vi komma att spara för ändamålet relevanta uppgifter i sju (7) år efter att hyresförhållandet har upphört. Vi kan även utifrån vårt berättigade intresse komma att behandla personuppgifterna för behandling för statistik och analys i syfte att förbättra vår verksamhet och kommunikationen med dig. Ett eventuellt samtycke från dig kan närsomhelst också återkallas av dig.

Du har rätt att få information om hur personuppgifter som rör dig behandlas och tillgång till sina personuppgifter, samt en kostnadsfri kopia av dessa. Du har även rätt till rättelse och i vissa fall rätt till radering och begränsning av dina personuppgifter, samt rätt att i vissa fall få ut de personuppgifter som rör dig i ett allmänt användbart format för att kunna överföra dessa från oss till annan (s.k. dataportabilitet). Vi kommer att lagra och behandla dina personuppgifter under den tid som hyresavtalet löper, eller så länge det behövs för det aktuella ändamålet.

Om du har några frågor eller invändningar angående vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via www.haeglunds.se eller 0413-10963.

 

 


Pågående projekt

 

 

Länktips

Vanliga frågor / FAQ
Jag söker bostad
Jag söker lokal
Felanmälan
Sidkarta

 

Kontakta oss

odefinierad  0413-109 63 kl 8-10 mån-fre
odefinierad  info@haeglunds.se
odefinierad  Besökstider
   Endast bokade besök
     
odefinierad  Post- & Besöksadress
   Häglunds Fastigheter
 Västergatan 12 B, 241 31 Eslöv

© 2024 MartStudios